"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-11

Obszar działania

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to stowarzyszenie powołane z inicjatywy władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z trzech podtoruńskich gmin: Wielka Nieszawka, Obrowo i Lubicz. Podstawowy cel naszej organizacji to poprawa jakości życia ich mieszkańców. Atutem Podgrodzia Toruńskiego jest nie tylko położenie, ale przede wszystkim walory krajobrazowo-przyrodnicze. Określają one kierunki rozwoju i rodzaj aktywności ekonomicznej. Korzystne cechy środowiska naturalnego – dużo lasów i terenów leśnych, obszary chronionego krajobrazu, liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne – sprzyjają rekreacji, wypoczynkowi i ekologii.

 

Mieszkańcom Podgrodzia Toruńskiego chcemy zapewnić jak najlepsze warunki do pielęgnowania różnorodności kulturowej, tradycji i różnych form życia zbiorowego. Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to stowarzyszenie powołane z inicjatywy władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z trzech podtoruńskich gmin: Obrowo, Wielka Nieszawka i Lubicz. Podstawowy cel naszej organizacji to poprawa jakości życia ich mieszkańców. Atutem Podgrodzia Toruńskiego jest nie tylko położenie, ale przede wszystkim walory krajobrazowo-przyrodnicze. Określają one kierunki rozwoju i rodzaj aktywności ekonomicznej. Korzystne cechy środowiska naturalnego – dużo lasów i terenów leśnych, obszary chronionego krajobrazu, liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne – sprzyjają rekreacji, wypoczynkowi i ekologii.

Historia

Pod koniec 2004 roku Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zdrowo żyć – zdrowym być” w ramach schematu I Pilotażowego Programu Leader+. Na mocy porozumienia gmin Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz postanowiono wspólnie utworzyć partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W czerwcu 2005r. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa zatwierdziła projekt do realizacji.
13 września 2005r. została podpisana umowa nr L/01/087/04 między gminą Zławieś Wielka a FAPA na kwotę 150 tys zł netto.

W czwartym kwartale 2005r. przeprowadzono procedurę udzielania zamówień publicznych. 1 grudnia 2005r. wyłoniono dwóch wykonawców projektu: firmy Dorfin i Proksen z Torunia.
4 stycznia 2006 roku odbyło się zebranie założycielskie, gdzie wybrano formę organizacyjną, tj. stowarzyszenie oraz debatowano nad nazwą dla Lokalnej Grupy Działania.

Z racji bliskości położenia gmin wokół strategicznego miasta jakim jest Toruń oraz skierowaniu usług m.in. do jego mieszkańców zdecydowano się na nazwę „Podgrodzie Toruńskie”.
Dokonano wyboru zarządu Stowarzyszenia , komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
W trakcie kolejnych spotkań Lokalna Grupa Działania wypracowała statut stowarzyszenia i złożyła odpowiednie dokumenty w sądzie w celu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W wyniku wypracowania statutu, który uzyskał akceptację, 9 czerwca 2006r. Stowarzyszenie uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W 2006 roku Lokalna Grupa Działania złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. ”Poprawa jakości życia na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie”. W wyniku pozytywnej oceny formalno-merytorycznej projekt został pozytywnie zaakceptowany i 1 lutego 2007 roku stowarzyszenie podpisało umowę nr L/02/181/2006 z FAPĄ na kwotę 680 tys. zł. Przez ponad rok Lokalna Grupa Działania realizowała zadania takie jak: szkolenia agroturystyczne, językowe, komputerowe, warsztaty z zakresu produktu lokalnego i biomasy, organizacja festynów, przeprowadzono badania marketingowe w celu określenia rodzaju zapotrzebowania mieszkańców okolicznych miast na formę wypoczynku na obszarze Podgrodzia, zlecono wykonanie koncepcji technicznych dla miejsc wypoczynku mieszkańców wsi, utworzono trzy punkty konsultacyjne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w gminach, zorganizowano wyjazdy studyjne do gospodarstw agroturystycznych w kraju i zagranicą (m.in. Kraków, Austria, Gdańsk), a także opracowano materiały promocyjno-informacyjne.

W 2008 roku rozpoczęto proces przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. Wprowadzono zmiany do statutu, powołana pierwszą Radę stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie”. 9 stycznia 2009r. Stowarzyszenie uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pilotażowy Program Leader+ umożliwia połączenie potencjału ludzkiego i zrealizowanie wspólnym wysiłkiem celów wypracowanych w Zintegrowanej Strategii  Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz.

W 2015 roku LGD opuściła gmina Zławieś Wielka. Wczesniej dołączyła do naszej LGD Gmina Obrowo.

W dniu 22 lipca 2015 roku, podczas WZC, wybrane zostały nowe władze stowarzyszenia, uwzględniające parytety odnoszące się do Gminy Obrowo. 

Od sierpnia do grudnia 2015 roku trwały prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania. LSR na okres 2016 - 2023 została zatwierdzona w grudniu 2015r.

Obszary działania