"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-03-29

Ogłoszenie o wynikach wyboru operacji - Konkurs nr 4/2020 Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

 Ogłoszenie o wynikach wyboru operacji - Konkurs nr 4/2020

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" w dniu 24.03.2021 roku dotycząca naboru wniosków nr 4/2020

Wyniki przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naboru wniosków -  nr 4/2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie " Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej  (§2 ust. 1 pkt 6)  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2019 poz. 669 z późn. zm.):

Do pobrania:

Obszary działania