"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-03-29

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady LGD z dnia 24.03.2021 dotyczący naboru nr 4/2020 "Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej""

Informujemy, że dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami naboru nr 4/2020 na " "Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej" przekazana została w dniu dzisiejszym do dalszej oceny do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Poniżej zamieszczamy Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji z dnia 24.03.2021 r.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację/projekt minimalnej liczby punktów albo

c) gdy operacja/projekt został wybrany, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja/projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD w formie pisemnej na wzorze udostępnionym przez LGD, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

 

Do pobrania:

Obszary działania