"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-06-21

Konsultacje społeczne zmian LSR - Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Zwracamy się z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian w załączniku nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie". Niniejsze zmiany są związane ze zwiększeniem wskaźników produktu oraz rezultatu dla Przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, celem ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowych Przedsięwzięć.

Do wyrażenia opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami LGD.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji za pośrednictwem poczty e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl bądź osobiście w biurze LGD ;

- do dn. 25.06.2021 r., do godz. 15:00.

 

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie nie będą uwzględniane.

 

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 884-889-610, 884-889-601, 605-786-466

Dziękujemy za wszystkie Państwa opinie

Obszary działania