"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-07-09

Realizacja projektów grantowych

Klub Aktywnych Kobiet

W Centrum Szkoleń i Rozwoju „Akademia” w Brzozówce od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. realizowany był projekt pod nazwą „Klub Aktywnych Kobiet”, adresowany do operatywnych

i pełnych energii Pań z Gminy Obrowo, Lubicza, Wielkiej Nieszawki współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestniczki projektu skorzystały z szerokiego wsparcia w ramach realizowanych bloków programowych:

Profilaktyka zdrowia, gdzie w ramach doradztwa dietetycznego przekazano aktualną wiedzę medyczna dotycząca wpływu i sposobu żywienia i rodzaju na zdrowie człowieka. Poznano też podstawy wykonywania automasażu, oraz możliwości jak sobie pomóc, gdy odczuwasz dolegliwości związane z wysiłkiem, stresem lub niektórymi schorzeniami. W ramach działania odbyły się też dwa całodniowe wyjazdy zdrowotne, do pobliskich kurortów w Ciechocinku

i Inowrocławiu. Animacje kulturalne min. warsztaty ogrodnicze, z elementami hortiteterapii, bukieciarstwo, decoupage i scrapbooking – gdzie poznano podstawowe techniki stosowania decoupage i scapbooking, a wykonane prace przekazano na kiermasz charytatywny

Kompetencje językowo- informatyczne, gdzie oprócz nauki podstaw języka angielskiego, Nabyto umiejętności korzystania z komp. i e-usług (bankowość elektroniczna, telefonia internetowa, zakupy przez Internet).Grupa wsparcia - poznano metody wydobywania

i wzmacniania mocnych stron uczestników, która są siłą do przezwyciężania wszelkich trudności.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, a zorganizowane zajęcia kulturalno- edukacyjno-społeczne doprowadziły do integracji i aktywizacji mieszkańców z terenu działania LGD Podgrodzie Toruńskie, co pokazują organizowane cotygodniowe wspólne marsze Nordic-walking, udział w kiermaszach charytatywnych oraz inne pomysły na ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu.

Obszary działania