"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-07-09

Realizacja projektów grantowych

Klub Młodzieżowy "Akademia 2" i "Akademia 3"

W czerwcu 2021 r. Centrum Szkoleń Rozwoju „Akademia” zakończyła działania

w ramach projektu pt. „Klub Młodzieżowy Akademia 2” i „Klub Młodzieżowy Akademia 3”. Projekty rozpoczęły się 1 lipca 2020 r. dzięki pozyskanym środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzieci i młodzież w ciągu całego roku kalendarzowego korzystały z zajęć edukacyjnych takich jak: nauka języka angielskiego, matematyka, programowanie i robotyka. W ramach działań projektu nie mogło zabraknąć również zajęć plastycznych i sportowych. Ponadto uczestnicy korzystali ze wsparcia w formie terapii uzależnień behawioralnych, grupy wsparcia, warsztatów obywatelskich oraz programu rówieśniczego. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wyspecjalizowaną kadrę opiekuńczo – wychowawczą. Ponadto dzięki pozyskanym środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego oprócz zajęć edukacyjnych brały udział w wycieczce po Toruniu i zabawach w kręgielni. Natomiast w ramach warsztatów obywatelskich gościliśmy funkcjonariuszy Państwowej Staży Pożarnej z Torunia. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z Mobilnym Symulatorem Zagrożeń Pożarowych. Przez chwilę wszyscy uczestnicy klubu mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając hełm strażacki i umundurowanie.

Działalność klubu miała na celu, aby dzieci i młodzież rozwijały się we wszystkich sferach tj.: emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i społecznej, nabywały umiejętności techniczne, a przy tym rozwijały zdolności manualne, a także kształtowały kreatywność i logiczne myślenie, rozwijając przy tym umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielne rozwiązywanie problemów. Spotkania Klubu Młodzieżowego

w Brzozówce pozwalały najmłodszym na rozwijanie swoich talentów oraz zainteresowań, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. W zajęciach udział brało po 10 uczestników w każdym klubie, którzy do dyspozycji mieli profesjonalne sztalugi, materiały plastyczne, sprzęt do robotyki, klocki Lego, tablety, ozoboty czy gry planszowe

Obszary działania