"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-08-12

Ankieta skierowana do lokalnej społeczności z obszaru działania LGD

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji pomysłów, na co można by przeznaczyć środki z budżetów przyznanych Lokalnym Grupom Działania.

Dane te posłużą Departamentowi Funduszy Europejskich do ustalenia typów projektów dla RLKS na przyszłą perspektywę, oszacowania wskaźników oraz ustalenia konkretnych grup docelowych i typów beneficjentów.

Obszary działania