"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-08-16

Konsultacje społeczne zmiany Kryteriów wyboru operacji

Zwracamy się z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian w Kryteriach wyboru operacji dla przedsięwzięcia ,,Rozwój działalności gospodarczej" dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niniejsze zmiany są związane ze zwiększeniem wskaźników produktu oraz rezultatu dla Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej, celem ogłoszenia ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do wyrażenia opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami LGD.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji za pośrednictwem poczty e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl bądź osobiście w biurze LGD ;

- do dn. 23.08.2021 r., do godz. 15:00.

 

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie nie będą uwzględniane.

 

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie:

884-889-610, 884-889-601

 

Dziękujemy za wszystkie Państwa opinie

Obszary działania