"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-12-16

AKTUALIZACJA DO OGŁOSZENIA - NABÓR 2/G/2021 - Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej

Komunikat z dnia 16 grudnia 2021 r. dotyczący zmian w konkursie LGD: 2/G/2021 – Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej

ogłoszonym dla

 

Działania: 11.1 Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR

Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.2.2 – Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej

(Typ 2b SZOOP RPO WK-P)

(PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

 

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokonała zmiany ogłoszenia

w ramach konkursu LGD: 2/G/2021 – Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej  


w następującym zakresie:

 

Część ogłoszenia

Było

Jest

Termin składania wniosków

 

od 10/12/2021 do 30/12/2021, godz. 15:00

 

 

od 10/12/2021 do 04/01/2022, godz. 15:00

 

 

 

Powyższe zmiany Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców,
 w związku z problemami technicznymi strony internetowej LGD.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Obszary działania