"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-22

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru "Promocja obszaru, w tym lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów lub usług lokalnych"

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców z zasad opracowywania wniosku o przyznanie pomocy dla przedsięwzięcia: "Promocja obszaru, w tym lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów lub usług lokalnych" w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie w ramach naboru nr 1/2022

Miejsce szkolenia: Biuro LGD "Podgrodzie Toruńskie", ul. Szymańskiego 12, 87-100 Toruń

Termin szkolenia: 28 lutego 2022 r. godz. 9.00

UWAGA!

Obowiązują wcześniejsze zapisy na szkolenie do 25 lutego 2022 r. na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

W treści e-mail prosimy o podanie obowiązkowo:

- imienia i nazwiska uczestnika + nazwę podmiotu/organizacji jaki reprezentuje,

-numeru telefonu do kontaktu

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone, a 1 podmiot może reprezentować 1 osoba!

 

W przypadku reprezentowania innej osoby prosimy o pisemne upoważnienie do reprezentowania jej podczas szkolenia z datą i własnoręcznym podpisem. (Oryginał upoważnienia)

 

Informujemy, iż szkolenie zorganizowane będzie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, a w szczególności :

- szkolenie przeprowadzone zostanie w bardzo ograniczonej grupie uczestników

- każdy uczestnik musi posiadać własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę zasłaniającą usta i nos.

- obowiązywać będzie dystans społeczny - zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 -2m.

 

Obszary działania