"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-25

Warsztat refleksyjny 21 lutego 2022r.

W poniedziałek 21 lutego 2022 r. w nowej siedzibie biura, pracownicy biura LGD "Podgrodzie Toruńskie" spotkali się z przedstawicielami Zarządu, Rady Decyzyjnej oraz Beneficjentów i wspólnie wzięli udział w 5-godzinnym warsztacie refleksyjnym w ramach ewaluacji wewnętrznej.

Podczas warsztatów, osoby zaangażowane w działalność LGD na podstawie materiałów i zestawień przygotowanych przez pracowników biura LGD dyskutowali o przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, o działalności LGD oraz biura. Spora część spotkania poświęcona była również wpływowi sytuacji epidemiologicznej w kraju na prawidłową realizację operacji i projektów przez Beneficjentów. Wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok 2021.

Dyskusja podczas warsztatu dotyczyła poniższych zagadnień:
 

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatu, udało się wypracować szereg rekomendacji co do działalności LGD, a także zakresów, w których Strategia Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji.

Dziękujemy za uczestnictwo i wspólną dyskusję wszystkim uczestnikom warsztatu!

Obszary działania