"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 17:00:40
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2022-03-07

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży (do 25 roku życia) - diagnoza potrzeb

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie ” zapraszamy do udziału w diagnozie, która odpowie nam na pytanie: jakie potrzeby mają młodzi ludzie, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin: Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka poniżej 25 roku życia.

Udział w ankiecie jest dobrowolny. 

Wypełnioną ankietę należy odesłać do dnia 21.03.2022r. na adres biuro@podgrodzietorunskie.pl

Po aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nastąpi ogłoszenie naboru wniosków z osi 7 RPO WK-P na projekty odpowiadające potrzebom dzieci i młodzieży (do 25 roku życia).

Obszary działania