"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-04-07

Umowy z Grantobiorcami w ramach EFS podpisane!

W dniu 6 kwietnia 2022 r. w siedzibie biura LGD ,,Podgrodzie Toruńskie" podpisaliśmy umowy o dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020:

1. Działania w zakresie aktywizacji społecznej (nabór nr 1/G/2021) - Gmina Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka oraz Gmina Obrowo, reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie.

2. Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej (nabór nr 2/G/2021) - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą.

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie Gratulujemy i życzymy owocnej realizacji projektów

Obszary działania