"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-05-19

Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Podgrodzie Toruńskie"

Zwracamy się z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Podgrodzie Toruńskie". Zmiany dotyczą dodania nowego przedsięwzięcia ,,Aktywność lokalnej młodzieżyrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Do wyrażenia opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami LGD.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji za pośrednictwem poczty e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl bądź osobiście w biurze LGD ;

- do dn. 02.06.2022 r., do godz. 15:00.

 

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie nie będą uwzględniane.

 

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie:

884-889-610

Obszary działania