"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-06-24

ROZDALIŚMY OSTATNIE PIENIĄDZE! – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PODGRODZIE TORUŃSKIE” OGŁASZA OSTATNIE KONKURSY DLA BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” działa na obszarze trzech podtoruńskich gmin: Lubicz, Obrowo oraz Wielka Nieszawka. Celem działalności Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, poprawa gminnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej oraz rekreacyjnej, czy aktywizacja lokalnej społeczności przy pomocy środków finansowych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ,,Podgrodzie Toruńskie”. Stowarzyszenie dysponuje  środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na przełomie roku 2021/2022, LGD ogłosiło ostatnie nabory wniosków na projekty objęte grantem, w obowiązującej perspektywie finansowej, współfinansowane z EFS. Wybrane w ramach naborów projekty mają na celu przede wszystkim zintegrowanie i zaktywizowanie lokalnej społeczności, a formą tej integracji i aktywizacji są zajęcia edukacyjne i rozwojowe, ukazujące pozytywne wzorce i kształtujące odpowiednie postawy. Uczestnicy wybranych do realizacji projektów będą mogli wziąć udział w różnorodnych warsztatach m.in. łuczniczych, rękodzielniczych, wikliniarskich, komputerowych, ale także w szeregu zajęć sportowych, fizjoterapeutycznych, czy też profilaktyki zdrowia: aromaterapia, hipnoterapia. W ramach projektów zaplanowano również różnego rodzaju imprezy promocyjne, czy też wycieczki dla seniorów na basen solankowy w Ciechocinku, które przyczynią się do integracji uczestników w obrębie grupy, jak i w szerzej pojętym środowisku.

Z początkiem 2022 roku LGD ,,Podgrodzie Toruńskie” ogłosiło cztery kolejne nabory wniosków. Dzięki tym środkom finansowym udało się wesprzeć grupę dziesięciu przedsiębiorców z terenu LSR, zarówno tych rozwijających istniejące już firmy, jak i tych którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą. Ponadto rozdysponowano środki na budowę lub przebudowę infrastruktury oraz promocję lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów lub usług lokalnych, z których skorzystały przede wszystkim gminy obszaru LSR, organizacje pozarządowe, ale także dwie parafie.

Stowarzyszenie w najbliższym czasie planuje przeprowadzenie ostatniego naboru wniosków na działania wspierające aktywność lokalnej młodzieży, czyli projekty zaspokajające potrzeby dzieci i młodzieży, pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać pasje i zainteresowania. Projekty mogą obejmować m.in. budowę skateparków, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw, czy też doposażenie lokalnych zespołów, orkiestr, klubów młodzieżowych, kołek zainteresowań w niezbędne do występów scenicznych stroje, instrumenty oraz materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

Szczegółowe informacje o konkursach oraz środkach, którymi dysponuje LGD, zamieszczane są na stronie internetowej LGD (www.podgrodzie-torunskie.pl) oraz portalu społecznościowym Facebook. „Podgrodzie Toruńskie” zaprasza również wszystkich zainteresowanych na konsultacje, które pomogą w przygotowaniu wniosku o dotację, w biurze w Toruniu, ul. Szymańskiego 12, codziennie w godzinach 7.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod numerem: 884 889 610 lub 605 786 466.

Obszary działania