"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-06-27

Aktualizacja do ogłoszenia o wynikach naboru 2/2022- Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Komunikat uzupełniający z dnia 27 czerwca 2022 r. dotyczący ogłoszenia o wynikach wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2022 – Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

ogłoszonego na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 2/2022 limit środków naboru ustalony został
w walucie EURO.
LGD przyjmuje wartość limitu w walucie PLN, przeliczając wskazany
w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy, limit środków w walucie EUR
po kursie stałym 4,0 PLN/EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa
po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC)

z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Obszary działania