"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-07-29

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2022 - Aktywność Lokalnej Młodzieży

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-430/22

Numer konkursu  LGD: 5/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

AKTYWNOŚĆ LOKALNEJ MŁODZIEŻY

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:
a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);
b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć).

 

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):

2. Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne

Cel szczegółowy LSR:

1: Rewitalizacja

Przedsięwzięcie LSR:

2.2.1 Aktywność lokalnej młodzieży

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

 

Załączniki do ogłoszenia:

Obszary działania