"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-04-27

Animacja społeczności lokalnej

Projekt pn. „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”
realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” 

na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RKPK.11.01.00-04-0027/22


Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie"

Głównym celem projektu jest animacja lokalnej społeczności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Podgrodzie Toruńskie" (gminy Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka) poprzez zaangażowanie w realizację projektu, lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń oraz klubów sportowych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane półkolonie dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR. Realizacja zadania odbędzie się w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień 2023 r. Planuje się stworzenie trzech grup wiekowych: dzieci w wieku 7-9 lat; w wieku 10-13 lat i w wieku 7-11 lat. Ponadto powołane zostaną trzy Centra Aktywności Lokalnej (po jednym w każdej gminie), w ramach których przewidziano szereg kreatywnych warsztatów skierowanych do mieszkańców obszaru LSR naszego LGD m.in. warsztaty kulinarne, fotograficzne, florystyczne, rękodzielnicze, makrama, plastyczne oraz zajęcia sportowe oraz spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru LSR, w którym udział wezmą lokalnie działające organizacje pozarządowe m.in. KGW, OSP, których celem będzie promowanie zdrowego oraz aktywnego stylu życia. 

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 - 31.10.2023

Wartość dofinansowania projektu: 423 750,00 zł

Liczba mieszkańców objętych działaniami wspierającymi rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - 226 osób.

Miejscem realizacji rekrutacji uczestników projektu jest Biuro LGD z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szymańskiego 12. Dokumenty związane z rekrutacją dostępne będą w biurze projektu LGD oraz na stronie internetowej www.podgrodzie-torunskie.pl. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne uczestnicy projektu będą mogli składać bezpośrednio w biurze projektu LGD.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą spełnić określone kryteria rekrutacji, opisane szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Obszary działania